timing

Ugostiteljski kompleks ''Imanje Knjaz'' u Podgorici


Ugostiteljski kompleks ''Imanje Knjaz'' u Podgorici

Investitor: "Filan Company" d.o.o. Podgorica Vrsta instalacije: Sistem za ventilaciju i klimatizaciju, sistem TNG. Tip opreme: 1. Predizolovane cijevi proizvođača ISO PLUS 2. Klima komora S-A KZND, proizvođača Lindab 3. Istrujni elementi, proizvođača Lindab 4. Fan coil aparati tip: FWD, proizvođača Daikin 5. Cijevna armatura, proizvođača IMI TA Hydronics 6. Kanalski razvod od pocinčanih kanala 7. Kanalski ventilatori tip: KVK, proizvođača Systemair 8. Pocinkovani kanali u oblozi od keširane vune sa Al folijom bez natron papira, tip URSA TF R2/Ah 9. Cirkulacione pumpe, proizvođača Grundfoss 10. TNG instalacije u kompletu sa Isparivačko redukcionom stanicom proizvođača Zimmer
---------------------------------------------------------------------------------------
U cilju što većeg iskorišćenja energije, za ovaj sistem, prateća automatika obezbjeđuje racionalno korišćenje sistema i daje prednost onom energetskom izvoru koji je u zavisnosti od režima rada, zahtjeva korisnika i spoljašnje temperature najekonomičniji. Korisnik dodatno ima mogućnost izgora konfornog i ekonomičnog načina rada instalacija, koji se odnose na „Svečanu salu“. Imajući u vidu da se Ugostiteljski kompleks nalazi u blizini VODOIZVORIŠTA MAREZA, koje u svom širem krugu obiluje sa podzemnim vodama, ujednačene temperature tokom cijele godine, to je izabran koncept iskorištenja bunarske vode, za režim hlađenja. Bunarska voda temperature 12-13°C se propušta kroz predhladnjak klima komora i tako se obezbjeđuje, po projektom predviđenim radnim parametrima: protoka vode, ulazno/izlazne temperature vode i vazduha, rashladnu snagu od 80 kW. Kako u okviru ugostiteljskog kompleksa imamo takve dvije klima komore, približno iste snage, to je ukupno dobijena rashladna energija od bunarske vode cca 160 kW. Kada se uz to dodaju i rekuperatori, koji koriste energiju otpadnog vazduha, po jednoj komori cca 40 kW, to je ovaj sistem u režimu hlađenja izuzetno energetski efikasan. Imajući u vidu klimatsko područje Podgorice, kao i namjenu objekta za svečanosti, kada imamo prisustvo velikog broja ljudi gdje je, osim u ljetnjem periodu, potrebno hlađenje i u prelaznim periodima, a ponekada i u zimskom, to je izbor ovakog sistema u potpunosti opravdan. Tokom eksploatacije, u jednom od kontrolnih pregleda, imali smo sledeće radno stanje: Svečanost – svadba, spoljašnju temperaturu od 29°-32°C, temperaturu prostora od 22°-24°C, broj osoba u prostoru cca 400-500, angažovanu snagu na frekfetno regulisanoj bunarskoj pumpi Pel = 4-5 kW, angažovanu snagu za frekferno regulisane motore ventilatora klima komora-zbirno na obadvije komore 9-10 kW. Kompletne potrebe za hlađenje „Svečanih sala“, uz dobru ugodnost u prostoru, obezbijeđene sa ulaznom snagom od 15 kWh električne energije.

Opis funkcionisanja sistema =>>

Tehnički opis sistema =>>

Hidraulička šema povezivanja =>>